Lithomaker laat jouw afbeelding leven

5/5

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN InfinityPro B.V. - Lithomaker.nl


Begrippen
In deze algemene leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt
verstaan onder:

1.1 cliënt: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie leverancier een
overeenkomst sluit, met wie leverancier onderhandelt over de
totstandkoming daarvan of aan wie leverancier een aanbieding doet;
1.2 consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden
die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
1.3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een
bepaalde periode;
1.4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.5. leverancier: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid InfinityPro B.V. – Lithomaker.nl, statutair gevestigd
te Renkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer
75389223, kantoorhoudende aan de van Ingenweg 60, 6871 ES te Renkum;
1.6. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en cliënt
tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals
alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst.

Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en
zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen
van leverancier en cliënt.
2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het
desbetreffende geval.
2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of
deze vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. leverancier en cliënt
zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel
vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2.5 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan:
per email
2.6 Indien leverancier in voorkomend geval niet verlangt dat deze
voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest leverancier niet het recht
om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte
naleving te verlangen.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier binden
leverancier niet en zijn gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de
directie van leverancier. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 15
kalenderdagen na afgiftedatum waarna de aanbieding automatisch komt te
vervallen. Alle aanbiedingen kunnen op elk moment worden herroepen, ook
indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 cliënt kan op de door leverancier aangegeven wijze een order
plaatsen voor goederen of diensten. Iedere order is onderworpen aan
acceptatie door leverancier. leverancier kan naar eigen inzicht een
order accepteren of weigeren.
3.3 Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer cliënt een aanbieding
van leverancier schriftelijk aanvaardt. Indien cliënt een aanbieding
aanvaardt, heeft leverancier niettemin het recht om haar aanbieding
binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of
schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen
overeenkomst tot stand is gekomen.
3.4 Indien in de aanvaarding van de aanbieding voorbehouden en/of
wijzigingen zijn opgenomen door cliënt komt de overeenkomst in afwijking
van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat leverancier
schriftelijk instemt met voorbehouden en/of wijzigingen.
3.5 Indien cliënt mondeling dan wel schriftelijk een bestelling plaatst
bij leverancier zonder dat deze is voorafgegaan door een schriftelijke
aanbieding van leverancier, komt pas een overeenkomst tot stand wanneer
de bestelling schriftelijk door de directie van leverancier is
bevestigd. Dit geldt ook voor bestellingen die worden gedaan via de
website van leverancier. Een automatisch gegenereerde bevestiging van de
bestelling is geen schriftelijk bevestiging waarin de leverancier de
overeenkomst bekrachtigt.
Uitvoering overeenkomst en garanties
4.1 leverancier zal zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren onder de voorwaarde dat leverancier juist wordt geïnformeerd
door cliënt voorafgaand en gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
leverancier zal zijn uiterste best doen om de bestelde goederen en
diensten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde
uitspraken uit te voeren en af te leveren.
4.2 Mededelingen door of namens leverancier met betrekking tot de
kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc.
van de geleverde goederen en diensten worden slechts beschouwd als
garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in
de vorm van een garantie door leverancier. Van iedere garantie is
uitdrukkelijk uitgesloten iedere vorm van schade die cliënt zelf heeft
veroorzaakt, op welke wijze dan ook.
4.3 Indien de geleverde goederen of diensten aan de overeenkomst
voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor
cliënt deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van cliënt. Dit
levert geen tekortkoming aan de zijde van leverancier op.

Prijs en betaling
5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting
(BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden
opgelegd, alsook exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in
Euro’s uitgedrukt en dient cliënt alle betalingen in Euro’s te voldoen.
5.2 Betalingen door cliënten dienen onvoorwaardelijk te geschieden,
zonder opschorting, korting of verrekening, binnen 30 (dertig) dagen na
factuurdatum.
5.3. leverancier kan (naar eigen inzicht) cliënt de keuze bieden uit
verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld credit card, iDEAL,
PayPal, etc.). Voor zover leverancier een specifieke betalingsmethode
aanbiedt aan cliënt en cliënt deze accepteert en waarbij cliënt tevens
instemt met een afwijkende betalingstermijn, stemt cliënt ermee in dat
aanvullende voorwaarden van leverancier of van derden van toepassing
zijn op die betalingsmethode.
5.4 De in een aanbieding c.q. overeenkomst vermelde prijzen van de door
leverancier te leveren goederen zijn exclusief transportkosten en/of
verzendkosten.
5.5 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen
hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk
anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie
of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden
ontleend.
5.6 leverancier is gerechtigd de prijzen of onderdelen daarvan van nog
niet geleverde en/of niet betaalde goederen aan te passen aan eventuele
veranderingen in de prijsbepalende factoren, zoals lonen, valutakoersen,
wettelijke veranderingen, supply chain problemen enzovoort.
5.7 Tenzij anders overeengekomen, geldt een vooruitbetaling van 50%, en
het restant binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Het is leverancier
te allen tijde toegestaan van cliënt, 100% vooruitbetaling eisen, dit
naar eigen beoordeling van de leverancier.
5.8 Indien hardware onderdeel is van de overeenkomst, dan dient deze te
allen tijde 100% vooruit te worden betaald.
5.9 Indien overeenkomst enkel trainingen behelst, dan dienen deze 100%
vooruit te worden betaald en ten laatste 10 (tien) dagen voor aanvang
van de training te zijn betaald. Afmelding voor een training kan
kosteloos tot 5 (vijf) werkdagen voor aanvang van de eerste
trainingsdag; hierna wordt de volledige sessie als afgenomen beschouwd
en kan er geen restitutie plaatsvinden. Bij het niet deelnemen aan een
gedeelte van een trainingssessie wordt geen restitutie verleend noch
wordt een vervangende trainingsdag aangeboden.
5.10 Indien cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient
cliënt deze bezwaren binnen 8 (acht) dagen na dagtekening van de factuur
schriftelijk aan leverancier kenbaar te maken bij gebreke waarvan de
juistheid van de factuur komt vast te staan.
5.11 cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en
evenmin tot verrekening van een eigen vordering op leverancier.
5.12 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt
aan leverancier, is cliënt automatisch in verzuim. cliënt is over
hetgeen hij/zij alsdan is verschuldigd vanaf de datum van verzuim een
contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een
maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de
wettelijke (handels)rente geldt. Alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten waaronder tevens begrepen alle kosten
berekend door externe deskundigen, welke leverancier moet maken ter
effectuering van haar rechten zijn voor rekening van cliënt. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van
het betrokken bedrag met een minimum van € 200,– exclusief BTW.

Vertrouwelijkheid en overname personeel
6.1 cliënt is verplicht tot geheimhouding van gegevens die leverancier
in het kader van de overeenkomst aan cliënt heeft verstrekt waarvan
cliënt weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van
vertrouwelijke aard zijn. Indien cliënt vertrouwelijke gegevens
ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt en niet aan enige derde openbaar maken. cliënt zal de
verplichting uit dit artikel opleggen aan zijn werknemers en derden die
cliënt bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt.
6.2 leverancier is te allen tijde gerechtigd de naam van cliënt alsmede
een globale omschrijving van de ten behoeve van cliënt verrichte
diensten of geleverde goederen te vermelden op zijn website en/of te
noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.
6.3 cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één
jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van leverancier, medewerkers van de andere partij die
betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in
dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten
werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting
7.1 Het eigendom van de door leverancier aan cliënt geleverde goederen
gaat pas op cliënt over als cliënt alles heeft voldaan inzake hetgeen
leverancier uit hoofde van alle overeenkomsten met cliënt en in dat
kader verrichte diensten of geleverde goederen te vorderen mocht hebben
of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW. leverancier
raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat
cliënt van leverancier ontvangen goederen ver- of bewerkt. cliënt gaat
bedoelde goederen in dat geval automatisch houden voor leverancier.
7.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in
voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde
dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en)
verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor
de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting
van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe
zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
7.3 Indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde
vrees bestaat dat zij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is
leverancier gerechtigd om de geleverde goederen waarop het in lid 1
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij cliënt of bij derden die deze
goederen voor cliënt houden, weg te (doen) halen. cliënt is verplicht
hiertoe alle medewerking te verlenen.
7.4 leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of
gegenereerde goederen, producten, vermogensrechten, gegevens,
documenten, programmatuur, databestanden en (tussen)resultaten van de
dienstverlening van leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande
verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan
leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.
7.5 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een
voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat
van bestemming indien dat recht ter zake voor leverancier gunstigere
bepalingen bevat.

Risico
Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van
goederen, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden
of gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
worden vervaardigd of gebruikt, gaat over op het moment dat leverancier
of hulppersonen van leverancier feitelijke beschikkingsmacht hiervan
heeft/hebben verloren waaronder tevens dient te worden verstaan het
moment dat goederen door leverancier aan het adres van haar magazijn
worden afgeleverd.

Rechten van intellectuele eigendom
9.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van
een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis
slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen
schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten
aanzien van een specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur,
databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt,
tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan
die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen zonder enige
beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren,
hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.
9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de grond van de
overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde
programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, berusten
uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens
toeleveranciers. cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij
deze Algemene Voorwaarden en de Wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een
aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief,
niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
9.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het
vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of enig andere recht van intellectuele eigendom uit de
programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te wijzigen of
verwijderen.

Levering en leveringstermijnen
10.1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen
(leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld
op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst
bekend waren. Door leverancier genoemde of tussen partijen
overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata,
binden leverancier niet en hebben slechts een indicatief karakter en
zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. leverancier spant zich
er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste
(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. leverancier is niet
gebonden aan een al dan niet uiterste (opleverings)termijn of
(oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die
zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer kan
worden gehaald. Deze termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijnen. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste
(oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de
inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van
specificaties e.d.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van
de overeenkomst zijn overeengekomen: ook deze termijnen/data zijn nimmer
te beschouwen als fataal. Indien overschrijding van enige termijn
dreigt, zullen leverancier en cliënt in overleg treden om de gevolgen
van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
10.2 Overschrijding van de termijnen doet voor cliënt geen recht op
schadevergoeding, terugbetaling, korting ontstaan, noch om de
overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
10.3 leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te
verrichten.
10.4 cliënt is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van cliënt
kan worden verwacht om tijdige levering door leverancier mogelijk te
maken, bij gebreke waarvan leverancier bevoegd is haar verplichtingen op
te schorten.
10.5 leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren
teneinde na te gaan of cliënt de voorwaarden van een met leverancier
gesloten overeenkomst naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens
de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en de activiteiten van
cliënt niet onredelijk belemmert. Een dergelijke controle wordt door een
door leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd.
Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn
bevindingen blijken, maar verschaft leverancier in geen enkel geval
andere informatie dan die de deskundige bij de controle en/of de
inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor
rekening van leverancier, tenzij de controle aantoont dat cliënt de
voorwaarden van een met leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt,
in welk geval de kosten voor rekening van cliënt zijn.

Onderzoeksplicht/klachten
11.1 In het geval cliënt een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of
kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten, dient cliënt het
gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 7 (zeven) dagen na
levering van de goederen en/of diensten schriftelijk kenbaar te maken
aan leverancier. Indien cliënt aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde
termijn, dient cliënt het gebrek binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking
van het gebrek, althans binnen 7 (zeven) dagen nadat het gebrek
redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk aan
leverancier te melden.
11.2 De in artikel 11.1 genoemde schriftelijke mededeling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten.
Daarnaast dient cliënt tevens melding te maken van het factuurnummer
behorende bij de levering, zodat leverancier adequaat kan reageren op de
klacht.
11.3 cliënt is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
leverancier gerechtigd om goederen aan leverancier te retourneren.
Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de
daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een
schriftelijke toestemming van leverancier zijn niet toegestaan. In het
geval cliënt in weerwil van deze bepalingen alsnog de goederen
retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal leverancier
deze goederen, voor zover deze niet door leverancier worden geweigerd,
ter beschikking houden van cliënt, hetgeen voor rekening en risico komt
van cliënt. leverancier houdt deze goederen zonder dat sprake is van
enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan
de zijde van cliënt. De kosten van retourzendingen komen voor rekening
van cliënt.
11.4 Klachten ontheffen cliënt nimmer van haar betalingsverplichtingen.
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan cliënt geen rechten
ontlenen.
11.5 cliënt is nimmer gerechtigd tot opschorting van enige betaling en
evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle
gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot
medewerking door de cliënt of een door cliënt in te schakelen derde(n)
gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
12.2 Indien cliënt op het moment van ontbinding als bedoeld in het
vorige artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij
cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van
die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering
van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd,
blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct
opeisbaar.
12.3 Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door
volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door
elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen
schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn
is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht
te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.

Aansprakelijkheid leverancier
13.1 leverancier is in geval van schade aan goederen of in geval van
niet deugdelijk gebleken diensten tot geen verdere
(vergoedings-)verplichting gehouden dan met inachtneming van het
bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Iedere
aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de
(uitvoering van de) overeenkomst, is uitgesloten.
13.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill,
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van
afnemers van cliënt, schade verbandhoudende met het gebruik van door
cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur
van derden en schade verbandhoudende met de inschakeling van door cliënt
aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens
is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking,
vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
13.3 Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat
leverancier voor enige verder schade voortvloeiend uit de (uitvoering
van de) overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van
leverancier in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de waarop in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het
desbetreffende geval voor rekening van leverancier komt.

Overmacht
14.1 Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de Wet en
jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien
of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen
dan wel waardoor leverancier dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid
niet van leverancier kan worden verwacht. Onder overmacht van
leverancier dient tevens te worden begrepen overmacht van
toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers (die door cliënt aan leverancier zijn
voorgeschreven), gebrekkigheid van goederen, apparatuur, programmatuur
of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier
is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storingen in de toelevering van
energie, storing van internet, storing van computernetwerk- of
telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, stakingen in het
bedrijf van leverancier of van derden (daaronder begrepen
toeleveranciers van leverancier), algemene vervoersproblemen, de
onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van leverancier of van
een toeleverancier van leverancier en de omstandigheid dat leverancier
een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te
leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk krijgt geleverd.
Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.2 leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien een
overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen duurt, heeft elk der
partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen
reeds op grond van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval
naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets
verschuldigd zullen zijn.
Wijziging en meerwerk
15.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
15.2 Indien leverancier op verzoek, of met voorafgaande instemming van
cliënt, of uit noodzakelijkheid voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die
buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of
prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt
worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan
volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. leverancier is nimmer
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat
daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
15.3 cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld
in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing
van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van
cliënt en leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens
de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is
voor cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst
15.4 Indien het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst om de overeenkomst te wijzigen, is cliënt binnen de grenzen
van het redelijke gehouden daaraan mee te werken. Indien cliënt weigert
binnen een redelijke termijn schriftelijk akkoord te geven ter zake van
de door te voeren wijzigingen, heeft leverancier het recht de
overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van
enige schade jegens cliënt. In het geval cliënt de goedkeuring op
onredelijke gronden onthoudt, is cliënt – ongeacht of leverancier de
overeenkomst heeft beëindigd – gehouden de oorspronkelijk overeengekomen
prijs aan leverancier te voldoen.

Vrijwaring
16.1 cliënt is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en
onkosten, die leverancier of derde partijen lijden als gevolg van of in
verband met een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door
cliënt, ongeacht of die schade is veroorzaakt door cliënt, diens
personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor leverancier
rechtens aansprakelijk is.
16.2 cliënt vrijwaart leverancier volledig voor alle aanspraken van
derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde
partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de
uitvoering van een overeenkomst door cliënt, waaronder mede begrepen
maar uitdrukkelijk niet beperkt, tot aanspraken zoals bedoeld in artikel
6:185 jo. 190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag,
alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in
verband met het geleverde.
Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de
overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
17.2 leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van
vergoedingen aan een derde over te dragen.
Toepasselijk recht en geschillen
18.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door
Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is
uitgesloten.
18.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen
verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan
naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of deze
voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de
Rechtbank Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van leverancier om een
geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
18.3 De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door leverancier
gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders en vertalers, zijn integraal
voor rekening van cliënt indien deze geheel of in overwegende mate in
het ongelijk wordt gesteld.

Aansprakelijkheid leverancier
De volgende bepalingen zijn alleen van toepssing in het geval dat de
leverancier een overeenkomst aangaat met client die tevens een consument is.

A. Herroepingsrecht
Bij goederen:

19a.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop
van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien)
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De leverancier mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave
van zijn reden(en) verplichten. Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten.
19a.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde(n), die niet
de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
(a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
het laatste product heeft ontvangen. De leverancier mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over
heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere goederen met een
verschillende levertijd weigeren;
(b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen
of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde(n), de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde(n), het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:
19a.3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst
voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van
redenen ontbinden. De leverancier mag de consument vragen naar de reden
van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten. 19a.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag
die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

B. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
19b.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de
goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat
in een winkel zou mogen doen.
19b.2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de
goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die
verder gaat dan toegestaan in lid 1.

C. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
19c.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt
hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de leverancier.
19c.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag
volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product
terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier.
Dit hoeft niet als de leverancier heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
19c.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde
toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
19c.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening
van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
19c.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden
van het product.

D. Uitsluiting herroepingsrecht
De navolgende goederen en diensten worden uitgesloten van het
herroepingsrecht:

1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de leverancier de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2. volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn;
3. goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
4. verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
5. goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn
met andere goederen;
6. verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
7. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,
op het moment dat:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht
verliest.
8. Lithophanes op basis van de door de cliënt aangeleverd
beeldmateriaal, cq. ideeën en/of eisen.

E. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

19e.1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
19e.2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand.

Verlenging:
19e.3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van goederen of diensten, wordt
stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd waarbij de consument te allen
tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tenminste 1 (één) maand.